نشریه 7

سخن سردبیر (نشریه 7)

سخن سردبیر شروع پاییز گذشته همزمان بود با منازعه‌ای دیرینه در خصوص فقه نظامات که با سخنان یکی از شخصیت‌های…
فهرست