نشریه 9

یادداشت سردبیر (نشریه 9)

یادداشت سردبیر اولین بهار 1400، آبستن رخدادهای فراوانی در متن حوزه‌های علمیه بود. مهم‌ترین حادثه عمومی که در کنار تأثیر…
نشریه 9

ماجرای شش کلاس سواد!

ماجرای شش کلاس سواد! عباس صفائی حائری[1] مقدمه مروری اجمالی بر تاریخ علوم دینی در حوزه‌های شیعی، حجم انبوهی از…
فهرست